içinde ,

Feminizm Aslında Ne Değildir?

Toplumsal cinsiyet tarihi ile feminizm tarihi paralellik gösterir. Feminist düşünürler  kadını erkek ile eşit bir birey olarak ele almanın  toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini gizleyeceğine inanmışlardır. Feminizm deyince toplumda oluşan algılar bir yana burada sizinle gerçek bilgileri paylaşmak istedim.

Liberal feminist kuram: Toplumda devrim değil reform yanlısıdırlar.Kuramdan değil eylemden doğmuş bir yaklaşımdır. Feminizmin en saf biçimi olarak tanımlanır.

Radikal feminist kuram:Freud kadınların ezilmesini onların biyolojileri ile ilişkilendirir. (cinsellik/üreme/annelik) Sorun aslında kadınların biyolojik olarak anne olabilmelerinde değil, bu özelliklerinin kontrol edilmeye çalışılmasındadır. Ataerkillik sorununu ele almışlardır. Evrensel kızkardeşliği savunurlar.

Marxist feminist kuram: Marksist feministler kadınların ezilmişliğinin analizini üretim biçimlerinin, özellikle de kapitalizmin analizine dahil etmeye çalışmışlardır. Toplumdaki sosyoekonomik değişimler ilişkileri etkilediğini ileri sürmüşlerdir. Bu bakış açısına göre, kadınlar ücretli emek/iş alanından dışlanırlar ve ev/aile yeniden üstlendikleri yeniden üretim alanıyla sınırlanırlar.

Sosyalist Feminist kuram: İkili sistem anlayışını geliştirmişlerdir. İkili sistemler  anlayışı hem kapitalist hem de ataerkil güç ve iktidar ilişkisine bağlı olarak yaptığı için bu isimle anılır. Sosyalist feminist düşünürler bu iki faktörün de etkili olduğuna inanırlar.

Judith Butler ve Queer kuramı: Butler’ın geliştirdiği toplumsal cinsiyet kavramı, kadınlık ve erkeklik olmak üzere yalnızca iki farklı toplumsal cinsiyet olmadığını, belli kalıplara sığdırılamayacak birçok toplumsal cinsiyetle karşılaştığımızı öne sürerek heteronormativiteyi reddeder ve normları sürekli olarak saptırmayı önerir.

Eko feminist kuram: Bu kuram kadınların doğaya yakın olduğunu ancak bu yakınlığın onları güçsüz kılmak için kullanıldığını iddia ederler. Bugün dünyanın birçok yerinde ekofeminist düşünceyi savunan kişiler var.

Psikanalitik feminist kuram: Freudun tersine Freudcu feministler kadının kişisel kimliğinin oluşmasında babanın değil de annenin etkisi olduğunu düşünürler.

Kültürel feminist kuram: Bazıları kadınların erkekler tarafından sömürgeleştirildiğini savunur. Sömürgeleştirme burada, bir başkasının hayatı üzerinde kontrol sahibi olmak ve onun emeğini kullanmak anlamında kullanılır.

Postmodernist feminist kuram: Postmodernistler, cinsiyet kavramının oluşturduğu ayrımı yok sayarlar. İnsanlar arasındaki farkların biyolojik cinsiyetlerle değil fikirlerle olduğunu savunurlar.

Feminist dendiğinde aklımıza tv dizilerinin bıraktığı kadın erkekten üstündür imajı gelse de aslında feminizmin birçok kuramı var. Günümüzdeki problemin temeli de erkeklerden kaynaklı değil. Tamamen kültürel ve siyasal bir problemin sonucudur. Birçok kişi feministim demeye çekiniyor, birçok kişiyse feministim diyerek kavramı yanlış kullanıyor.

Ne düşünüyorsun?

Dijital Pazarlama: Dünyaya Açılmanın Yeni Yolu

Kurumlara Spor Aktiviteleri